Học thanh nhạc có thực sự quan trọng?

Học thanh nhạc có thực sự quan trọng?