Học thanh nhạc có giúp bạn hát hay hơn không?

Học thanh nhạc có giúp bạn hát hay hơn không?