Lớp Ngắn hạn

Các lớp ngắn hạn sẽ giúp học viên bổ sung thêm các kiến thức Âm nhạc mới và có cơ hội giao lưu học hỏi với các học viên đang tham gia khóa học tại Piano Plaza. Khóa học còn dành cho các học viên không có thời gian tham gia khóa dài hạn.

Hình thức lớp học:

  • 5 – 10 học viên/lớp
STT Môn học Thời gian
1 Lớp Chỉ huy Hợp xướng (Ca trưởng) 2 tuần/02 buổi
2 Lớp đệm đàn Nhà thờ 2 tuần/02 buổi
3 Lớp Nhạc lý 2 tuần/02 buổi
4 Lớp Ký xướng âm 2 tuần/02 buổi
5 Lớp Hòa âm 2 tuần/02 buổi
6 Lớp Phân tích tác phẩm 2 tuần/02 buổi

 

  • Lớp Chỉ huy Hợp xướng (Ca trưởng)
  • Lớp đệm đàn Nhà thờ
  • Lớp Nhạc lý
  • Lớp Ký xướng âm
  • Lớp Hòa âm
  • Lớp Phân tích tác phẩm

giang vien piano plaza