Ai có thể học thanh nhạc? Vai trò của việc học thanh nhạc là gì?

Ai có thể học thanh nhạc? Vai trò của việc học thanh nhạc là gì?