HỌC PHÍ NGÀNH BIỄU DIỄN VÀ SÁNG TÁC.

STT Môn học Học phí theo Tháng 4 tuần/8 buổi.
Lớp 1 học viên Lớp 2-4 học viên
Ngành biễu diễn 310.000/giờ 135.000/giờ
1 Lớp Piano 2,480,000/8 buổi 1,080,000/8 buổi
2 Lớp Organ 2,480,000/8 buổi 1,080,000/8 buổi
3 Lớp Guitar 2,480,000/8 buổi 1,080,000/8 buổi
4 Lớp Ukulele 2,480,000/8 buổi 1,080,000/8 buổi
5 Lớp Trống Cajon 2,480,000/8 buổi 1,080,000/8 buổi
6 Lớp Thanh Nhạc 2,480,000/8 buổi 1,080,000/8 buổi
Ngành sáng tác 310.000/giờ 135.000/giờ
1 Lớp Sáng tác ca khúc 2,480,000/8 buổi 1,080,000/8 buổi
2 Lớp Sáng tác tác phẩm khí nhạc 2,480,000/8 buổi 1,080,000/8 buổi
STT Môn học Học phí theo Khóa 12 tuần/24 buổi
Lớp 1 học viên Lớp 2-4 học viên
Ngành biễu diễn 300.000/giờ 125.000/giờ
1 Lớp Piano 7,200,000/24 buổi 3,000,000/24 buổi
2 Lớp Organ 7,200,000/24 buổi 3,000,000/24 buổi
3 Lớp Guitar 7,200,000/24 buổi 3,000,000/24 buổi
4 Lớp Ukulele 7,200,000/24 buổi 3,000,000/24 buổi
5 Lớp Trống Cajon 7,200,000/24 buổi 3,000,000/24 buổi
6 Lớp Thanh Nhạc 7,200,000/24 buổi 3,000,000/24 buổi
Ngành sáng tác 300.000/giờ 125.000/giờ
1 Lớp Sáng tác ca khúc 7,200,000/24 buổi 3,000,000/24 buổi
2 Lớp Sáng tác tác phẩm khí nhạc 7,200,000/24 buổi 3,000,000/24 buổi

* Lưu ý:

 • Ưu đãi thêm cho học viên đóng tiền học phí theo khóa:
 • Giảm 5% cho môn học thứ 2 có học phí thấp hơn môn thứ nhất khi tham gia đóng trọn gói 2 khóa học cùng một lúc.
 • Giảm 10% cho môn học thứ 3 có học phí thấp hơn môn 1 và 2 khi tham gia đóng trọn gói cho 3 khóa học cùng một lúc.
 • Ưu đãi khác:
 • Học viên được học thử 01 buổi miễn phí khi đăng ký bất kỳ môn học nào.
 • Giảm 5% cho học viên thứ 2 khi có anh/chị em ruột đang tham gia các khóa học.
 • Giảm 50% học phí cho học viên có năng khiếu nhưng không có điều kiện học nhạc.
 • Học bổng 100% cho khóa tiếp theo khi học viên đạt điểm tối đa trong kỳ thi kết thúc khóa.

HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP LUYỆN THI ÂM NHẠC

STT Lớp luyện thi Học phí theo Tháng 8 tuần/16 buổi
Lớp 1 học viên Lớp 2-4 học viên
Luyện thi 350,000/ giờ 170,000/giờ
1 Lớp Luyện thi Nhạc Viện 5,600,000/16 buổi 2,720,000/16 buổi
2 Lớp Luyện thi vào các trường Đại học Âm nhạc 5,600,000/16 buổi 2,720,000/16 buổi
3 Lớp Luyện thi chứng chỉ Quốc tế LCM 5,600,000/16 buổi 2,720,000/16 buổi
STT Lớp luyện thi Học phí theo Khóa 12 tuần/24 buổi
Lớp 1 học viên Lớp 2-4 học viên
Luyện thi 340,000/giờ 160,000/giờ
1 Lớp Luyện thi Nhạc Viện 8,160,000/24 buổi 3,840,000/24 buổi
2 Lớp Luyện thi vào các trường Đại học Âm nhạc 8,160,000/24 buổi 3,840,000/24 buổi
3 Lớp Luyện thi chứng chỉ Quốc tế LCM 8,160,000/24 buổi 3,840,000/24 buổi

* Lưu ý:

 • Ưu đãi thêm cho học viên đóng tiền học phí theo khóa:
 • Giảm 5% cho môn học thứ 2 có học phí thấp hơn môn thứ nhất khi tham gia đóng trọn gói 2 khóa học cùng một lúc.
 • Giảm 10% cho môn học thứ 3 có học phí thấp hơn môn 1 và 2 khi tham gia đóng trọn gói cho 3 khóa học cùng một lúc.
 • Ưu đãi khác:
 • Học viên được học thử 01 buổi miễn phí khi đăng ký bất kỳ môn học nào
 • Giảm 5% cho học viên thứ 2 khi có anh/chị em ruột đang tham gia các khóa học.
 • Giảm 50% học phí cho học viên có năng khiếu nhưng không có điều kiện học nhạc.

HỌC PHÍ DÀNH CHO CÁC LỚP NGẮN HẠN

STT Lớp ngắn hạn Học phí 2 tuần/2 buổi
Lớp 5-10 học viên
Đào tạo Ca trưởng, đệm đàn Nhà thờ và bổ sung kiến thức âm nhạc 250.000/buổi/90 phút
1 Lớp Chỉ huy Hợp xướng (Ca trưởng) 500,000/2 buổi
2 Lớp đệm đàn Nhà thờ 500,000/2 buổi
3 Lớp Nhạc lý 500,000/2 buổi
4 Lớp Ký xướng âm 500,000/2 buổi
5 Lớp Hòa âm 500,000/2 buổi
6 Lớp Phân tích tác phẩm 500,000/2 buổi

* Lưu ý:

 • Ưu đãi thêm cho học viên đóng tiền học phí theo khóa:
 • Giảm 5% cho môn học thứ 2 có học phí thấp hơn môn thứ nhất khi tham gia đóng trọn gói 2 khóa học cùng một lúc.
 • Giảm 10% cho môn học thứ 3 có học phí thấp hơn môn 1 và 2 khi tham gia đóng trọn gói cho 3 khóa học cùng một lúc.
piano plaza music school
ĐỐI TÁC

Chất Lượng – Tận Tâm – Chuyên Nghiệp